ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พ. ศ. ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี้ 

Leave a Comment