ประกาศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ ๐๘๑/๒๕๖๔
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ ๒ สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)

เอกสารดาวน์โหลด

Leave a Comment