Congratulations 🎉🎉🎉
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 232/2564 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาผู้มีผลงานหรือความสามารถดีเด่น ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564
ลิงค์ประกาศ https://1th.me/QT3wL

Leave a Comment