ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ
“หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
#ระดับหลักสูตร” (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)
♦️วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น2 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รับการบ้านทาง email วันที่ 16 มิถุนายน 2564
ส่งการบ้านทาง email วันที่ 18 มิถุนายน 2564
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
1. คุณนลินี พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ (คุณอีฟ) 06 1696 2155
2. คุณวีระนันต์ วิบูลย์อรรถ (คุณเอ) 09 1873 3884
3. คุณวริศราภรณ์ อารยางค์กูร (คุณนก) 08 9428 8062
ดำเนินการโดย ฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ
ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment