ประชาสัมพันธ์ 0696

เรื่อง ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา (กมอ.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบร่าง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้กำหนดให้จัดประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับดังกล่าวต่อไป ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสราจารย์วิจิตรศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สป.อว. (ถนนศรีอยุธยา) โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-039-5627 หรือ E-mail : iqa.ohec@gmail.com

Leave a Comment