ประชาสัมพันธ์ 1990

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ (สายสนับสนุน)

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยได้รับค่าจ้างจากงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 8 อัตรา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครด้วยตนเองในระหว่างวันที่ 13-21 กันยายน 2564 เวลา 09.00-12.00 และเวลา 13.00-16.30 น.  (เว้นวันหยุดราชการ) ที่กองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 29 กันยายน 2564 ณ ป้ายประกาศกองบริหารงานบุคคล อาคาร 31 และที่เว็บไซต์ www.srru.ac.th

เอกสารดาวน์โหลด

Leave a Comment