ประชาสัมพันธ์ 2894

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งเรื่องข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 เรื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติ

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment