ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีฯ ประธานเปิดในที่ประชุม เรื่องการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2561 พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนร่วมเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

Leave a Comment