วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ (ก.บ.) ครั้งที่ 13/2560 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม

 

 

Leave a Comment