วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อจัดทำการวิเคราะห์สภาพแว้ดล้อมและศักยภาพในการดำเนินงาน เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติงานต่อไป

 

Leave a Comment