วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมฝ่ายวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม เพื่อรายงานการดำเนินงานในฝ่ายวิชาการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุม จัดประชุม ณ ห้องประชุม 36501 ชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment