2 พฤศจิกายน 2564 10.00 น. ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อม ดร.สุชาติ ดุมนิล ประชุมวางแผนเตรียมพร้อมดำเนินโครงการ U2T คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 36

Leave a Comment