13 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น3 อาคาร 36 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมประธานสาขาวิชา คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ประชุมสรุปผลการทำงานโครงการ MOU ระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สพฐ.33 และการดำเนินการเตรียมพร้อมหลักสูตรระยะสั้น

 

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2018

Leave a Comment