วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดประชุมสำนักงานคณบดี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละฝ่าย จัดประชุม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 โดยมี อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

Leave a Comment