วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. รศ.บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และรองคณบดี อาจารย์จิรวัฒน์ รักการ ได้เชิญบุคลากรสำนักงานประชุมเพื่อแจ้งแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกฝ่ายงาน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36    

Leave a Comment