วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมอนุมัติผลการเรียนนักศึกษา กศ.บป. ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 โดยได้เชิญตัวแทนแต่ละสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาค กศ.บป. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

 

Leave a Comment