วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. ฝ่ายประคุณภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เชิญบุคลากรสาขาวิชาประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสาขาวิชา จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36    

Leave a Comment