วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้เชิญตัวแทนสาขาวิชาแต่ละสาขาเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36

Leave a Comment