รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “พัฒนาทักษะทางความรู้และอาชีพระหว่างโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อราชโชบายด้านการยกระดับการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัด สพม.33 โดยในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เชิญผู้อำนวยการหรือตัวแทนโรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.33 ที่มีนักเรียนแจ้งความจำนงเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กว่า 40 โรงเรียน ใน 18 หลักสูตร
ซึ่งกิจกรรมภายในโครงการฯ ผู้รับผิดชอบแต่ละหลักสูตรขึ้นบรรยายนำเสนอ พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับผู้อำนวยการหรือตัวแทนโรงเรียนฯ จากนั้นได้ดำเนินการแบ่งกลุ่มย่อยตามสหวิทยาเขตจำนวน 8 กลุ่มสหวิทยาเขต เพื่อกำหนดและสรุปการดำเนินการวัน เวลา และสถานที่ ในการจัดทำปฏิทินบริการวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำปี 2562

 

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/uW6VRiVL6XW8Rzcz5

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018

Leave a Comment