วันที่ 7 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

 

Leave a Comment