รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

 

 

รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานที่ประชุมเปิดภาคเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2019

Leave a Comment