ฝ่ายนโยบายและแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้ดำเนินการจัดประชุม เรื่องการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานในที่ประชุม และมีประธานสาขาวิชาภายในคณะฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นในวันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2018

Leave a Comment