วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานบุคคล ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา ร่วมประชุมวางแผนการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Leave a Comment