7 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพลบูลย์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต และ ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ต้อนรับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง นำโดย แม่บุญจันทร์ จำนงเพียร แม่สุดารัตน์ สายกลิ่น นำหนังสือเพื่อขอบคุณ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มอบโครงงานวิจัยในการเรียนการสอนของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้กับชุมชนฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่ม ต่อไป ณ ศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม และฝึกอบรม

Leave a Comment