วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมฉัททันต์ ชั้น 2 อาคาร 31 ม.รภ.สร.
ผศ.ดร.นิคมลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมโดยมี ผศ.กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ม.รภ.สร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2565 ในหลายเรื่องสำคัญ อาทิ เรื่องการให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ (on-site) ภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้หากอาจารย์ท่านใดจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (online) ให้แจ้งประธานสาขาวิชาและคณบดีเป็นผู้พิจารณา โดยคำนึงถึงคุณภาพการเรียนการสอนเป็นหลัก เรื่องกำหนดให้จัดงานเนื่องในวันราชภัฏ14 กุมภาพันธ์ เรื่องกำหนดให้เปิดใช้ศูนย์อาหารในวาระของผู้บริหารชุดใหม่ เรื่องให้คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานภายใน เพื่อร่วมมือทำงานในโปรแกรมการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และแสดงความยินดีกับคณบดีคณะครุศาสตร์คนใหม่ เป็นต้น
พร้อมกันนี้ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ 2559 – 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สามารถคว้ารางวัลชมเชย ประเภทความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะมีการประสานงานให้เข้าไปรับรางวัลในภายหลังต่อไป
cr. งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment