วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมนำเสนอชี้แจงภาระงานที่คณะฯจะทำในอนาคต ในการประชุมอาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2/2564 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment