วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์
ร่วมพูดคุยในความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
1.การร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพิ่ม 1 หลักสูตร
2.แนวทางการจัดทำหลักสูตรระยะสั้นในระดับมัธยมศึกษากรณีที่ไม่ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน
3.แนวทางการพัฒนาฝีมือแรงงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นปีสุดท้ายสู่ตลาดแรงงาน
4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในการให้การอำนวยความสะดวก สถานที่ บุคลากร และผู้เข้าฝึกอบรมในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
cr. #ศูนย์ฝึกอบรมและบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์

Leave a Comment