วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น. ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าพบปรึกษาหารือ นายอนุชิต ดรกันยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

Leave a Comment