วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคาร ถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและวิธีการใช้งาน ประจำปีการศึกษา 2564
จัดโดยนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าภาคพิเศษ
ณ โรงเรียนบ้านบุอันโนง ตำบลปราสาททนง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ
1. เพื่อปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน
2. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้า
3. เพื่อสร้างทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยและวิธีการใช้งาน

Leave a Comment