วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมปรึกษาหารือกับตัวแทนโรงพยาบาลสุรินทร์ในการใช้เทคโนโลยีเขามาช่วยดูแลผู้ป่วยเพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

Leave a Comment