วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการจัดทำวารสารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment