วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมประขุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กบ. ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment