วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.สมบัติ สมัครสมาน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วางแผนและประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับ นางประชุมพร เที่ยงธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง พร้อมเจ้าหน้าที่และผู้นำหมู่บ้าน ตำบลชุมแสง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment