วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผศ.ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธาน ในการประชุมประธานสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา

Leave a Comment