วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการเตรียมความพร้อมโครงการบริการวิชาการตามแนวพระราชดำริ เรื่อง “การถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผลงานวิจัยสู่การพัฒนาชุมชนในจังหวัดสุรินทร์” ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Leave a Comment