วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมกับนายภานุวัฒน์ ธรรมเจริญ หัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม นายวัชระ แหวนเงิน หัวหน้างานศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี
ลงพื้นที่และประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงวัวแปลงใหญ่ตำบลเมืองลีง และ นายประเสริฐ สุขจิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีง เพื่อชี้แจงการดำเนินงานวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่อง “การพัฒนาประสิทธิภาพเครื่องสับย่อยพร้อมอัดแท่งหญ้าเนเปียร์ ที่เหมาะสมต่อการขนย้ายและยืดอายุหญ้าเนเปียร์ สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรกรโคเนื้อจังหวัดสุรินทร์” และหารือแนวทางการจัดทำคู่มือและประเมินความรู้ฯ

Leave a Comment