วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น.
ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม และฝึกอบรม เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment