วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในการประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สหวิทยาเขต 4 จังหวัดสุรินทร์

Leave a Comment