วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.
ผศ.ดร.เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนศึกษา นายมานะชัย จันทอก หัวหน้างานวิชาการ และตัวแทนแต่ละสาขาวิชาร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชา เพื่อเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ

Leave a Comment