12 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ผศ.นิคม ลนขุนทด คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงงานวิจัย 1 สาขาวิชา 1 นวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ผศ.ดร.สุรสิงห์ อารยางกูร และ ผศ.ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พร้อมนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ชั้นปีที่ 4 ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาระบบควบคุมความเร็วเพื่อการขึ้นลำมัดย้อมเส้นไหม” รายนามดังนี้
1. นายธิติวุธ คำภา
2. นายอนุวัฒน์ เฉียบแหลม
3. นายอนุวัฒน์ อาจกล้า
ที่จัดทำโครงงานวิจัยระดับปริญญาตรี ร่วมส่งมอบงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์อาชีพทอผ้าไหม ให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์กอง ต.เชื้อเพลิง จ.สุรินทร์ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ สร้างชื่อเสียง สืบทอดวัฒนธรรมต่อไป

Leave a Comment