30 กันยายน 2565 เวลา 12.30 น. ผศ.นิคม ลนขุนทด คณบดี ประธานในการประชุมหัวหน้างาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36

Leave a Comment