11 มิถุนายน 2565 ผศ.ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ หัวหน้าโครงการ คณะกรรมการดำเนินโครงการ และนักศึกษา ดำเนินโครงการ(ย่อย) ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตกรบ้านโพธิ์กอง โดยมี ผศ.ทรงเดช สอนใจ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพธีเปิดโครงการ พร้อม ผศ.สุพิมพาวัฒนสังขโสภณ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นเกียติรในพิธีเปิดโครงการ

 

Leave a Comment