วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) เพื่อให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาให้มากที่สุด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment