วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ผศ.สมใจ อินทานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานกิจการนักศึกษา โดยมีผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาต่อไป

Leave a Comment