วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น.
ผศ.อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566)
และปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริทร์

Leave a Comment