9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ศุภชัย แก้วจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานที่ประชุม ร่วมกับ ประธานสาขาวิชาทุกสาขา ประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานของศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม และฝึกอบรม 3 แผน 3 ฝ่ายงาน ดังนี้
1) ฝ่ายงานศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี
แผน 1 สาขาวิชา 1 นวัตกรรม
2) ฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรม
แผน 1 สาขาวิชา 1 วิจัย และ 1 สาขาวิชา 1 บทความ
3) ฝ่ายงานฝึกอบรม
แผน 1 นักศึกษา 2 ใบประกอบวิชาชีพ
และ 1 สาขา 1 หลักสูตรระยะสั้น

Leave a Comment