วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นไทย “ไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา ศิลปะวิทยาการต่างๆ เป็นการสร้างสิริมงคลแก่นิสิต นักศึกษาในการเรียนการสอน และประกอบวิชาชีพในอานาคต ตามประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ ให้ศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวที และแสดงความเคารพ ยอมรับนับถือ ต่อครูอาจารย์ว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ และเพื่อให้นักศึกษาได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ให้ความรู้และสั่งสอนให้ศิษย์ประพฤติอยู่ในศีลธรรม
ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และโดมกิจกรรมนักศึกษา (โดมช้าง) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รูปภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/Fbj2GciofYFXwrW86

Leave a Comment