ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีฯ ต้อนรับและให้คำแนะนำทีมสโมสรนักศึกษา นำโดยนายจิรายุทธ มีลาภ นายกสโมสรนักศึกษา ที่เข้าพบผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Leave a Comment