วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ENGLISH is FUN การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 จัดโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษในยุคศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมพระเทพวิทยาคม ชั้น 3 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ขอขอบคุณคณะวิทยากรจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อาจารย์ศุภสุดา ผ่องแก้ว
อาจารย์ธีติมา พนมเสริฐ
อาจารย์วรกัญญา แก้วคุ้ม
อาจารย์อรวรรณ เกษแก้ว
อาจารย์คนึงนิตย์ อริยะธุกันต์
อาจารย์ภาณุวัฒน์ พันธโคตร์
อาจารย์นาวี รับพร
อาจารย์หทัยรัตน์ จงเสริมตระกูล

Leave a Comment