วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิคม ลนขุนทด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในการประชุมผู้ช่วยคณบดี เพื่อประชุมการดำเนินงานตามนโยบายผู้ช่วยคณบดี
ณ ห้องประชุมบัณฑิตศึกษา ชั้น 2 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Leave a Comment